Polityka bezpieczeństwa | smulscy.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że „DOM BROKERSKI SMULSCY & PARTNERZY Paweł Smulski” z siedzibą w (64-980) Trzciance, ul. Jarzębinowa 13, NIP 763-141-85-05; REGON 570263710; www.smulscy.pl, przetwarza Państwa dane, które przekazali nam Państwo na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że.
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „DOM BROKERSKI SMULSCY & PARTNERZY” z siedzibą w (64-980) Trzciance, ul. Jarzębinowa 13, NIP 763-141-85-05. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną: psmulski@smulscy.pl.
 II. PODSTAWY PRAWNE.
Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych,  umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W szczególnych przypadkach (np. windykacja) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: – art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przygotowania lub realizacji umowy, której stroną jest Pani/Pan;  niezbędność podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy, a także niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego świadczenia usług brokerskich. –  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących, takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe, – art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przekazywania Pani/Panu informacji  na podstawie uprzednio przez Panią/Pana wyrażonej zgody; – art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy marketingu własnego Administratora lub obrony praw lub dochodzenia roszczeń.
III. CELE PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:
  1. zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  2. wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
  3. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  4. marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  5. marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
  „DOM BROKERSKI SMULSCY & PARTNERZY” będzie przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu wykonania umowy o przygotowanie i realizację umów ubezpieczenia, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.
IV. ZAKRES
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane przez Panią/Pana.
V. ODBIORCY DANYCH
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym (pracownicy lub podmioty współpracujące z Administratorem) w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków związanych ze świadczeniem usług na rzecz Administratora. Dane zostaną ujawnione podmiotom współpracującym w celu prawidłowego świadczenia usług brokerskich, w tym przede wszystkim zakładom ubezpieczeń w celu uzyskania od nich ofert umowy ubezpieczenia. Do danych mogą mieć dostęp również podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych na zlecenie administratora i podmioty, którym udostępniono dane na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.
VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH
Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
VII. OKRES PRZECHOWYWANIA
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. przez okres trwania umowy oraz okres niezbędny po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa. „DOM BROKERSKI SMULSCY & PARTNERZY” będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy i realizacji celów, dla których zostały zebrane. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas trwania umowy,
  2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  3. czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  4. czas do momentu wycofania zgody.
VIII. PRAWA PODMIOTÓW
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 15 RODO, – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 16 RODO, – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 17 RODO, – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 18 RODO, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 20 RODO, – wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
IX. ZOBOWIĄZANIE
Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
X. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i dokonaniem oceny ryzyka jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
XI. PROFILOWANIE
Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.